Notícia

Revetlla virtual amb havaneres per als casals catalans

Source: El Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1810808-revetlla-virtual-amb-havaneres-per-als-casals-catalans.html

[text in Catalan]

XAVIER CASTILLÓN - GIRONA

La can­tant pala­fru­ge­llenca Neus Mar, acom­pa­nyada pel gui­tar­rista cubà Emi­lio Sánchez, ofe­rirà, dis­sabte vinen,t una can­tada d’hava­ne­res en directe a través de You­tube i Zoom, Hava­ne­res a casa, perquè un total de 36 casals cata­lans repar­tits per tot el món puguin cele­brar també la festa de Sant Joan. En rea­li­tat, seran dues can­ta­des, a les 20 h (hora cata­lana), per als casals euro­peus, i a la nos­tra mit­ja­nit, que es cor­res­pon amb les 19 h de Bue­nos Aires, per als de l’altra banda de l’Atlàntic.

Es tracta d’una ini­ci­a­tiva de la Fede­ració Inter­na­ci­o­nal d’Enti­tats Cata­la­nes ( FIEC ) i, més con­cre­ta­ment, de Jordi Gairín, pre­si­dent del Cen­tre Català de Luxem­burg i mem­bre de la junta direc­tiva de la FIEC. “Després de l’èxit que va supo­sar el mega­con­curs de Sant Jordi, ara pro­po­sem una audició d’hava­ne­res arreu del món per pas­sar, tots ple­gats, una revet­lla de Sant Joan de la millor manera pos­si­ble”, decla­rava recent­ment Gairín al por­tal Exte­rior.cat .

Per com­ple­tar l’experiència i començar a pre­pa­rar la revet­lla, en el canal de You­tube de la FIEC hi ha dis­po­ni­bles dos vídeos: en el pri­mer, Joan Duran, de la fleca Can Duran de Pala­fru­gell, explica com pre­pa­rar una coca de Sant Joan; en el segon, Paco de la taverna La bella Lola de Cale­lla de Pala­fru­gell mos­tra com s’ha d’ela­bo­rar un bon rom cre­mat.

Els casals que s’han afe­git a aquesta ini­ci­a­tiva són els d’Andorra, Basi­lea, Brus­sel·les, Bue­nos Aires, Colòmbia, Colònia, Costa Rica, Cuenca, Edim­burg, Frank­furt, Gre­no­ble, Guaya­quil, La Plata, Lau­sana, Lis­boa, Lon­dres, Los Ange­les, Luxem­burg, Madrid, Mèxic, Mon­te­vi­deo, Munic, Nan­tes, Panamà, Paraná, París, Que­bec, Quito, São Paulo, Sara­gossa, Sevi­lla, Stutt­gart, Tene­rife, Tolosa, Vitòria i el Yucatán.

La can­tada, que Neus Mar ofe­rirà des de casa seva a Esclanyà (Begur), també està oberta a qual­se­vol per­sona de Cata­lu­nya o la resta del món que vul­gui com­par­tir aquesta revet­lla vir­tual.

Neus Mar ja va actuar pels volts de Sant Joan del 2018 i el 2019 per al Cen­tre Català de Luxem­burg, i va ser en aquells con­certs al petit país cen­tre­eu­ro­peu que es va ini­ciar la relació amb Gairín, que ara ha cul­mi­nat en aquesta revet­lla sin­gu­lar.

A part dels grans clàssics de l’hava­nera, Neus Mar inter­pre­tarà en aquest con­cert en línia algun tema del seu últim espec­ta­cle, Ínti­ma­ment Llach, entre altres pos­si­bles sor­pre­ses.